Salgs- og leveringsbetingelser

A/S Hydrema Danmark - Almindelige salgs- og leveringsbetingelser - December 2019

 1. Anvendelse
  1. Enhver levering fra A/S Hydrema Danmark, CVR-NR. 13897646, (”Hydrema”) sker på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af Hydrema fremsendte ordrebekræftelse.
 2. Tilbud og ordrebekræftelse
  1. Tilbud er afgivet med forbehold for Hydremas godkendelse. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver Hydrema tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Hydrema senest 14 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet er aftalt.
  2. Hydrema bliver tidligst forpligtet ved de af Hydrema afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Hydrema har afsendt sin ordrebekræftelse. Hydrema er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Hydrema fremsendte erklæringer.
  3. Køber er bundet af sit tilbud, når Hydremas underskrevne ordrebekræftelse er kommet frem til Køber. Såfremt Køber har indsigelser mod den fremsendte ordrebekræftelse, skal Køber fremsætte disse skriftligt senest 7 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.
 3. Pris
  1. Købesummen omfatter det materiel, der er oplistet i ordrebekræftelsen. Køber betaler særskilt for alt udstyr, tilbehør, ombygning mv. af den solgte genstand eller specifikation i øvrigt, som ikke er anført i ordrebekræftelsen.
  2. Alle priser, herunder priser i henhold til de af Hydrema udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. Hydrema forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.
  3. Alle priser på varer af eget fabrikat er afgivet på basis af tilbudsdagens arbejdslønninger og priser på råmaterialer, halvfabrikata og driftsomkostninger. For varer af fremmed fabrikat desuden på basis af tilbudsdagens valutakurs samt de på tilbudsdagen gældende told, fragt- og assurancesatser m.v.
  4. Sker der ændringer i ovennævnte faktorer, herunder de i afsnit 11 nævnte forhold, forbeholder Hydrema sig ret til at foretage tilsvarende regulering af salgsprisen for de inden varens levering indtrådte prisstigninger, eller uden ansvar for Hydrema, annullere de af Hydrema accepterede ordrer, såfremt de førnævnte faktorer eller forhold enten ikke, eller kun mod uforholdsmæssige ofre, kan afhjælpes af Hydrema.
  5. Prisen er ekskl. arbejde, der påløber, som følge af, at det materiale som Køber har leveret, er mangelfuldt, samt overarbejde, der påløber, som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt, opbevaring af færdigt arbejde m.v.
 4. Leveringsbetingelser
  1. Levering finder sted på Hydremas forretningssted. Levering sker i henhold til Incoterms 2010 (Ex Works), uanset om Hydrema ved egne folk, ved tredjemand eller i henhold til særskilt aftale med Køber, bringer det solgte til Køber.
  2. I tilfælde af forsinket levering er Hydrema forpligtet til at orientere Køber herom.
  3. Hydrema er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af forsinkelse med levering.
  4. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, betragtes en udskydelse med leveringstiden med 4 uger på grund af Hydremas forhold, i enhver henseende, som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Hydrema.
  5. I tilfælde af, at en levering er afhængig af oplysninger, som skal fremskaffes af Køber, regnes leveringstiden fra den dato, hvor disse oplysninger kommer Hydrema i hænde.
 5. Forsendelse og forsikring
  1. Alle forsendelser sker for Købers regning og risiko.
  2. Køber forpligter sig til at holde det solgte ansvars- og brandforsikret for mindst købesummen, regnet fra det tidspunkt, varerne leveres, og indtil købesummen er betalt
 6. Betalingsbetingelser
  1. Betaling skal ske kontant i henhold til ordrebekræftelsen, ved levering af det solgte.
  2. Hydrema er til enhver tid berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens rettidige betaling.
  3. Såfremt levering udskydes på grund af Købers forhold, er Køber forpligtet til at foretage enhver betaling til Hydrema, som om levering var sket til aftalt tid.
  4. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned med månedlig rentetilskrivning beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.
  5. Hydrema opkræver herudover et rykkergebyr på DKK 250 pr. rykkerskrivelse, samt et administrationsgebyr på DKK 1.000 pr. rykkerskrivelse.
  6. Købers indbetalinger afskrives forlods til tilskrevne renter, omkostninger og først herefter på hovedstolen.
  7. Materiellet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Hydrema er berettiget til at tage det solgte materiel tilbage, såfremt Køber misligholder sin betalingsforpligtelse helt eller delvist.
 7. Købers betaling med brugt materiel
  1. Hydrema kan efter nærmere skriftlig aftale tage Købers brugte materiel helt eller delvist i bytte med det solgte. Det er en forudsætning herfor, at Købers materiel er frit og ubehæftet.
  2. Køber er ansvarlig for påviste fejl og mangler ved det brugte materiel, samt for eventuelle hæftelser der måtte være i det brugte materiel.
  3. Er materiel, omfattet af bestemmelserne i afsnit 7, behæftet med væsentlige fejl eller mangler efter Hydremas skøn, er Hydrema berettiget til – efter eget valg – at fordre forholdsmæssigt afslag, erstatning eller regulering af købesummen.
 8. Ejendomsforhold
  1. Hydrema forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne renter og omkostninger er betalt til Hydrema, eller den Hydrema har transporteret sin ret til.
  2. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i det omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget. Påsatte dæk er omfattet af ejendomsforbeholdet.
  3. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje eller på anden måde disponere over det solgte, indtil den fulde købesum, inklusive renter og omkostninger, er betalt til Hydrema.
  4. Så længe ejendomsforbeholdet består, gælder desuden følgende:
   1. Køber er pligtig til at omgås det solgte på en forsvarlig måde, samt at holde det solgte i god og forsvarlig stand. Hydrema er til enhver tid berettiget til at besigtige det solgte med henblik på at konstatere, om Køber overholder betingelserne i punkt 8.4.1.
   2. Såfremt Køber skifter adresse, skal Køber omgående underrette Hydrema herom skriftligt.
   3. Køberen er fra leveringen, indtil ejendomsrettens endelige overgang, pligtig at holde det solgte med alt tilbehør forsikret mod skader som følge af brand, vand, tyveri, hærværk, beskadigelser eller bortkomst, også under transport etc., for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel, dog mindst svarende til Hydremas til enhver tid værende tilgodehavende.
   4. Køber er efter Hydremas påkrav pligtig til at underskrive sædvanlig meddelelse (panthaverdeklaration) til forsikringsselskabet om Hydremas ejendomsforbehold samt til at betale det herfor fastsatte gebyr.
   5. Køber er forpligtet til at holde det solgte individualiserbart.
 9. Reklamation
  1. Reklamationsretten omfatter kun materiel, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Hydrema.
  2. Reklamationsretten gælder kun, såfremt materiellet er forsvarligt opbevaret, og at det, af Køber, er anvendt korrekt og til sædvanligt brug, ifølge Hydremas vejledninger og specifikationer.
  3. Hydrema er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden Hydremas skriftlige samtykke, eller reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde, herunder anvendelse af uoriginale reservedele.
  4. Hvis materiel eller delprodukter omfatter et ikke-Hydrema fabrikat, herunder elektriske anlæg, dæk og slanger, skal Hydrema alene være ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti, uden hensyn til det i afsnit 9 anførte.
  5. Er materiellet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Hydrema forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning.
  6. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber. Hydremas erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde materiel, og Hydrema kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og driftstab. /li>
  7. Hydrema yder ingen garanti på brugt materiel og sliddele, medmindre andet er aftalt.
  8. Hydrema hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af Køber eller, at materialer foreskrevet af Køber, er uegnede til formålet.
  9. Reklamationsperioden ophører 12 måneder efter leveringsdagen, eller efter 2.000 driftstimer, hvad end der kommer først.
 10. Reklamations- og undersøgelsespligt
  1. Ved modtagelsen af det solgte, skal Køber underskrive en leverancegodkendelse fra Hydrema.
  2. Køber er pligtig til at undersøge det solgte straks. Eventuelle mangler skal, i det omfang det er muligt, påføres leverancegodkendelsen.
  3. Reklamationer over mangler, som ikke er påført leverancegodkendelsen, skal være fremsendt til Hydrema pr. e-mail senest 5 dage efter modtagelsen af det solgte.
  4. Overholder Køber ikke fristen, fortaber denne retten til at gøre manglen gældende.
 11. Force majeure
  1. Hydrema er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Hydrema kan godtgøre, at dette skyldes en hindring uden for Hydremas kontrol (Force majeure).
 12. Produktansvar/Forsikring
  1. Hydrema er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af materiel, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Hydremas side, ved det af Hydrema leverede materiel, samt at det bevises, at materiellet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.
  2. Endvidere er Hydrema ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori det solgte indgår, ligesom Hydrema ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
  3. I tilfælde af, at Hydrema bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køberen pligtig til at holde Hydrema skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber og/eller Hydrema.
  4. Hydrema er berettiget til at inddrage Køber for den samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om Hydremas produktansvar.
 13. Produktinformation
  1. De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Hydrema påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale, og der ydes ingen garanti i forbindelse hermed. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.
 14. Beskyttelse af rettigheder
  1. Køber opnår ingen rettigheder til Hydremas immaterielle rettigheder.
  2. Køber er ligeledes uberettiget til at misbruge materiellet, eller oplysninger herom, således, at Hydremas rettigheder krænkes.
 15. Tegninger og beskrivelser
  1. Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af materiellet, uanset om dette er produceret af Hydrema eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver Hydremas ejendom. Materialet må ikke uden Hydremas forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af materiellet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand.
  2. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af materiellet, returneres til Hydrema.
 16. Lovvalg og værneting
  1. Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Hydrema, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler.
  2. Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Hydrema, skal endelig afgøres af de almindelige domstole på Hydremas hjemsted, det vil sige Retten i Aalborg, henholdsvis Vestre Landsret.

Download

Nyhedsbrev

Tilmeld

icon-pin Find os
icon-request Anmod
icon-contact Kontakt
Anmod om
at blive kontaktet
icon-arrow-down

Har du et spørgsmål om vores maskiner eller service ? Eller vil du gerne kontaktes af din lokale sælger? Udfyld venligst formularen.

Hovednummer +45 9837 1333

info.dk@hydrema.com Gl. Kirkevej 16
9530 Støvring

Center Nord (Støvring)
Juelstrupparken 4, 9530 Støvring
+45 9837 2600

Center Syd (Kolding)
Hylkedalvej 46, 6000 Kolding
+45 7483 2424

Center Øst (Ringsted)
Kærup Parkvej 15, 4100 Ringsted
+45 4649 7575

Center Bornholm (Åkirkeby)
Brovangen 5, 3720 Åkirkeby
+45 5697 0027